Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Usługi w zakresie aktywizacji o charakterze zawodowym uczestników projektu „Szansa na aktywność” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Ogłaszający
Powiat Białobrzeski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach  
Województwo
 
Powiat
 
Ulica
 
Numer budynku
9  
Data publikacji od
2018-01-16  
Data publikacji do
2025-01-16  
Termin składania ofert
2018-01-24 10:30  

Przedmiotem zamówienia są Usługi w zakresie aktywizacji o charakterze zawodowym uczestników projektu „Szansa na aktywność” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziale III rozdział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 i 2018/. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust. 1, w związku z tym do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy art. 138 o ust. 2 - 4 w/w ustawy.

 

Załączniki

  SIWZ.PDF 356,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zamówieniu.PDF 168,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz oferty - ... do SIWZ.docx 697,58 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 1 do...a oferty.docx 681,48 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 2 do...a oferty.docx 681,23 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 3 do...a oferty.docx 683,16 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 4 d...a oferty.docx 680,4 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 5 do...a oferty.docx 681,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 2 do SIWZ.docx 681,24 KB (doc) szczegóły pobierz
  projekt umowy- zał...3 do SIWZ.pdf 979,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf 303,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja wybór o... 06022018.pdf 715,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o udziel...mówienia.PDF 96,42 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się