Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Kompleksowa modernizacja budynku ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
50.000,00 PLN  
Ogłaszający
Powiat Białobrzeski  
Województwo
 
Powiat
 
Ulica
 
Numer budynku
9  
Data publikacji od
2018-03-19  
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2018-04-04 10:00  

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na kompleksowej modernizacji budynku ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10 tj. termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Powiecie Białobrzeskim oraz budowy instalacji odnawialnych źródeł energii (instalacja fotowoltaiczna, solarna i pompa ciepła). Prace związane z termomodernizacją odbywać się będą na budynku ZOZ-ów, których współwłaścicielem w udziale 82,90% jest Powiat Białobrzeski – Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej oraz współwłaścicielem w udziale 17,10% jest Miasto i Gmina Białobrzegi – Miejsko-Gminny ZOZ. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi zmniejszenie utraty ciepła m.in. przez przenikanie przez ściany zewnętrzne, drzwi zewnętrze, stropy, okna. Wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii (systemy fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompa ciepła) pozwoli na redukcję kosztów ogrzewania i energii elektrycznej oraz wpłynie pozytywnie na jakość powietrza w powiecie. Ograniczeniu ulegnie niska emisja zanieczyszczeń ciepłowniczych, co pośrednio może się przyczynić do poprawy zdrowia mieszkańców. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń będzie miało pozytywne przełożenie na kondycję innych budynków w powiecie ograniczając ich degradację. W ramach projektu zostaną wykonane między innymi prace związane z: docieplenie ścian, wymiana okien, wykonanie izolacji fundamentów, kompleksową wymianą instalacji c.o., wykonanie instalacji fotowoltaicznej, solarnej i pompy ciepła, wymianę instalacji elektrycznej na energooszczędną, wymianą więźb i poszycia dachowego. Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej oraz jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii. W wyniku realizacji prac termomodernizacyjnych poprawa efektywności energetycznej dla energii końcowej w stosunku do stanu istniejącego wynosi 72,82% (a redukcja emisji CO2 wynosi 78,10%)- dane na podstawie audytu energetycznego. 2. Wszystkie roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie użyteczności publicznej - muszą być uzgodnione z użytkownikiem i wymaga się szczególnej ostrożności w prowadzeniu prac, w szczególności zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i osłon, utrzymywanie placu budowy w należytym porządku. Roboty głośne i uciążliwe dla otoczenia będą mogły być wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. W związku z powyższym wykonawca musi uwzględnić koszty zabezpieczenia wykonywania robót w cenie oferty. Koszt ten należy uwzględnić w kosztach pośrednich. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Fotowoltaikę, 2. Instalacje elektryczne, 3. Instalacje centralnego ogrzewania, 4. Instalacje pomp ciepła i kolektorów słonecznych, 5. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 6. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem 7. Rozbiórka starego dachu oraz nowa więźba z pokryciem, nadbudowa kominów, wymiana orynnowania, 8. Remont schodów zewnętrznych, szachty, 9. Termo- i hydroizolację ścian fundamentowych 10. Instalację odgromową 4. Podstawa opisu przedmiotu zamówienia: 1. PROJEKT BUDOWLANY KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI BUDYNKU ZOZ-ÓW W BIAŁOBRZEGACH PRZY UL. SPACEROWEJ 10, NA DZ. NR 1534/2, M. BIAŁOBRZEGI – załącznik nr 8a do SIWZ 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 8b do SIWZ 3. Przedmiar – załącznik nr 8c do SIWZ Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia, załączone do dokumentacji technicznej przedmiary robót stanowią element pomocniczy. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysów. Kosztorys szczegółowy Zamawiający będzie wymagał wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Płatność nastąpi w II ratach z których ostatnia będzie wynosić nie mniej niż 50% – według harmonogramu rzeczowo-finansowego złożonego przed podpisaniem umowy przez wykonawcę. UWAGA: 1. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w związku z powyższym zaleca się dokonania wizji w terenie. 2, Informacja dotycząca harmonogramu: Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji. Harmonogram podlega zaopiniowaniu i akceptacji Zamawiającego. 3. W ramach przedmiotu postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, w tym montażu wyposażenia stałego oraz niezbędnych urządzeń. 4. W związku z tym, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest do użytku osób fizycznych, Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszelkich wymagań w zakresie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarach robót (element pomocniczy)- załącznik nr 8 do SIWZ oraz postanowienia SIWZ w szczególności: §III Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy. 6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy) oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, oraz zapewni niezbędną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. 7. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją projektową, STWiORB, przedmiarami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6) standardów emisyjnych, 7) izolacyjności cieplnej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne przy współudziale autora dokumentacji projektowej. 8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ. W przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w/w dokumentach. 9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców o ile są znane. 10. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane. 11. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy na budowę wszelkie elementy, urządzenia i materiały konieczne do wykonania robót budowlanych, instalacji, jak również przeznaczone do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej. 12. Elementy wyposażenia (urządzenia) muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 13. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. 14. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z dokumentacją projektową oraz wykona wszelkie towarzyszące czynności niezbędne do zrealizowania całego zadania. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie, uruchomienie, regulację i działanie urządzeń, jak również za jakość wykończeń, a także jakość przeprowadzonych prac odtworzeniowych związanych z naprawami naruszonej w trakcie robót tkanki budowlanej i instalacyjnej obiektu.
 

Załączniki

  Ogłoszenie nr 533130.pdf 595,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ 19.03.2018r..PDF 10,99 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 1 formu...rz oferty.doc 776 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 2 oświ...warunków.doc 767 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 3 oświ...kluczeniu.doc 773,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 4 wykaz robót.doc 775,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 5 wykaz osób.doc 784,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 6 oświ...itałowej.doc 791 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 7 wzór umowy.doc 1,19 MB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 8 do...przedmiar.zip 24,85 MB (zip) szczegóły pobierz
  załącznik 9 oświ...rudnieniu.doc 775 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmiana Ogłoszenie ...500059367.doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia ofert.pdf 733,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAWIADOMIENIE O WYB...TNIEJSZEJ.pdf 736,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie nr 5001...ówienia.docx 20,67 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się