Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa zaplecza sportowego przy kompleksie boisk sportowych Orlik  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
5.000,00 PLN  
Województwo
 
Powiat
 
Ulica
 
Numer budynku
9  
Data publikacji od
2018-08-09  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2018-08-24 10:00  

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających budowie zaplecza sportowego przy kompleksie boisk sportowych Orlik przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach, Żeromskiego 86, 26-800 Białobrzegi. Projektowana budowa zaplecza sportowego na Orliku z przeznaczeniem na cele socjalno-sanitarne. Forma architektoniczna projektowanej budowy budynku zaplecza sportowego nawiązuje do otaczającej zabudowy zgodnie z Wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 2310/3 obręb 0001 Białobrzegi, gm. Białobrzegi pow. białobrzeski. Program funkcjonalny budynku zaplecza sportowego na orliku Rzut parteru: 1. pom. tech. mag. terakota 5,06 m2, łazienka dla niepełn. terakota 5,24 m2, pom. animatorów terakota 5,90 m2, łazienka damska terakota 10,28 m2, szatnia damska terakota 15,82 m2, wc damskie terakota 1,39 m2, łazienka męska terakota 10,32 m2, wc męskie terakota 1,34 m2, sztania męska terakota 16,23 m2, pom.magazynowe terakota 15,90, łazienka personelu terakota 6,18 m2, wc personelu terakota 1,35 m2, pom.personelu terakota 19,66 m2- powierzchnia użytkowa 114,67 m2. Podstawowe parametry budynku zaplecza sportowego: Szerokość frontowa budynku 21,12 m, Szerokość budynku w głąb działki 8,00 m, Wysokość parteru 3,06 m, Wysokość budynku w kalenicy /od 0,00 bud./ 4,06 m, Głębokość ławy fundament./od 0,00 bud./-1,10 m, Spadek połaci dachu budynku 5,7 st.,Powierzchnia tarasu 23,71 m2, Powierzchnia dachu 181,63 m2, Długość kalenicy 21,52 m2, Długość okapów 21,52 m2, Powierzchnia zabudowy 168,96 m2, Powierzchnia użytkowa 114,67 m2, Kubatura 545,05 m3. Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane: W wykonaniu i odbiorze robót budowlanych budynku zaplecza sportowego na Orliku obowiązują Przepisy Prawa Budowlanego i warunki techniczne wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Podstawowe dane materiałowe elementów konstrukcji: - Beton chudy B-10, - Beton konstrukcyjny B-25,- Stal zbrojeniowa: główne pręty AIIIN, A0. a/ Fundamenty budynku - Ławy fundamentowe projektuje się jako zbrojone i wylewane z betonu C20/25 o wysokości 30 cm na podkładzie z chudego betonu kl. B10 o gr. 10 cm i zagęszczonej podsypce piaskowej o gr. min 30 cm. Zbrojenie podłużne 4 #12 klasy AIIIN połączone strzemionami ɸ8 co 25 ze stali klasy A-0. (St3S). Pod ławami należy wylać warstwę chudego betonu B10 o gr. 10 cm i ułożyć warstwę izolacji przeciwwilgociowej z dwóch warstw papy termozgrzewalnej. - Zagęszczone zbrojenie pod słupy wg rys konstrukcyjnych stóp fundamentowych. Uwagi: Fundamenty obiektu będą posadowione na jednolitym gruncie. b/ Ściany fundamentowe - Ściany fundamentowe wykonane będą z bloczków betonowych na zaprawie cementowej klasy M10 z wypełnionymi na gładko fugami.: ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm. Uwagi: Wszystkie elementy budynku zagłębione w gruncie będą zaizolowane przeciwwilgociowo dostępnymi na rynku emulsjami na bazie dyspersji bitumicznych. Szczegółowe rozwiązania pokazano w projekcie konstrukcji, a dokładny opis przegród budowlanych znajduje się w części graficznej (rysunki przekrojów). c/ Słupy konstrukcyjne - W wykonaniu żelbetowym o przekroju wg rys. konstrukcyjnych - Wszystkie słupy zewnętrzne zaprojektowane jako żelbetowe wylewane na mokro wykonane z betonu klasy C20/25, zbrojenie główne ze stali klasy AIIIN (RB500W), strzemiona ze stali klasy A-0. d/ Stropodach: Stropodach zaprojektowano z płyty warstwowej gr. 12 cm o spadku 5,7 st.(10%) z podwieszonym sufitem. Szczegółowe rozwiązania pokazano w projekcie konstrukcji, a dokładny opis przegród budowlanych znajduje się w części graficznej (rysunki rzutów i przekrojów). e/ Wieńce - W wykonaniu monolitycznym żelbetowym po obwodzie ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych zbrojone 4#12 AIIIN, strzemiona 6 co max. 25 cm A0. W ścianach konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych w poziomie pod stropodachem nad parterem należy wykonać wieńce żelbetowe monolityczne o wymiarach 18x25 cm wykonane z betonu klasy C20/25, zbrojenie 4#12 ze stali klasy A-IIIN, połączone strzemionami #6 co maks 25 ze stali klasy A-0. Szczegółowe rozwiązania pokazano w projekcie konstrukcji. f/ Nadproża i belki - Nadproża w wykonaniu żelbetowym monolitycznym /lub prefabrykaty/ Belki i nadproża zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne wylewane na mokro z betonu klasy C20/25 zbrojenie podłużne ze stali klasy AIIIN, pozostałe ze stali klasy A0. Minimalne oparcie belek i nadproży na ścianach 25 cm. Szczegółowe rozwiązania pokazano w projekcie konstrukcji. g/ Ściany nadziemne zewnętrzne konstrukcyjne - Murowane z bloczków gazobetonowych gr. 18 cm na kleju.- Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe: bloczki gazobetonowe gr. 18 cm na kleju, styropian elewacyjny gr. 15 cm. Ściany zewnętrzne zaprojektowano jako dwuwarstwowe. Konstrukcja ścian zewnętrznych z bloczków gazobetonowych gr. 18 cm o wytrzymałości na ściskanie 2,5/5 MPa na kleju. Izolację stanowi styropian. Elementy wykończeniowe elewacji to tynki zewnętrzne zaprojektowane jako cienkowarstwowe silikonowe lub silikatowe. Wykończenie ścian od wewnątrz należy wykonać tynkami cem.wap. kat. III gr. 1,5 cm oraz w pomieszczeniach mokrych glazura na kleju. Dokładny opis przegród budowlanych znajduje się w części graficznej (rysunki rzutów i przekrojów). h/ Ściany wewnętrzne -Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z bloczków gazobetonowych gr. 18 cm o wytrzymałości na ściskanie 2,5/5 MPa na kleju. Ściany wewnętrzne działowe z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm. Ścianki działowe należy murować na przekładce z papy termozgrzewalnej, starannie powiązać ze ścianami nośnymi, a szczeliny pomiędzy ścianami działowymi a stropem należy wypełnić pianką poliuretanową. Wykończenie ścian wewnętrznych należy wykonać tynkami cementowo-wapiennymi kat. III gr. 1,5 cm, W pomieszczeniach mokrych ściany z okładziną ceramiczną na kleju. Dokładny opis przegród budowlanych znajduje się w części graficznej (rysunki rzutów i przekrojów). i/ Kominy Wentylacja grawitacyjna poprzez wywiewki w stropodachu /wg rys. wentylacji/, Należy stosować się do instrukcji i wytycznych wybranego producenta odnośnie doboru urządzeń, montażu i wykończenia. j/ Obróbki dekarskie - Obróbki dekarskie w wykonaniu z blachy gr. 0,55 mm, ocynkowanej malowanej w kolorze przekrycia dachu, Rynny i rury spustowe w wykonaniu z blachy gr. 0,55 mm, ocynkowanej malowanej w kolorze przekrycia dachu /wg decyzji Inwestora/. k/ Posadzka parteru-posadzki parteru zaprojektowano jako betonową podłogę na gruncie z izolacją przeciwwilgociową, ocieploną płytami styropianowymi, wykończoną wylewką betonową. Posadzki / w wykonaniu przeciwpoślizgowym/ należy wykończyć wg zestawienia pomieszczeń. Posadzkę należy dylatować po obrysie ścian i w progach drzwi. Dokładny opis przegród budowlanych znajduje się w części graficznej (rysunki przekrojów). l/ Taras zewnętrzny Taras w wykonaniu z kostki brukowej na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa. Taras należy wykonać w spadku 0,5-1%. Taras należy dylatować po obrysie i w progach drzwi. Dokładny opis przegród budowlanych znajduje się w części graficznej (rysunki przekrojów). m/ Izolacja przeciwwilgociowa: Izolacja pozioma ścian fundamentowych pod pierwszą warstwę bloczków gazobetonowych. Pod pierwszą warstwą bloczków gazobetonowych należy wykonać przekładkę z papy połączoną szczelnie z izolacją pionową. - Izolacja pozioma ścian fundamentowych:Izolację należy wykonać stosując dwie warstwy papy termozgrzewalnej układanej na chudym betonie. Pod pierwszą warstwą bloczków gazobetonowych należy wykonać przekładkę z papy połączoną szczelnie z izolacją pionową. Izolacja pionowa ścian fundamentowych.Izolacje pionową fundamentów i ścian fundamentowych należy wykonać stosując emulsje na bazie dyspersji bitumicznych do wysokości 30 cm nad powierzchnię terenu. Uwagi:Izolację należy wykonać na suchym i wolnym od pyłów podłożu. W przypadku przechodzenia izolacji przez różne podłoża np. ława fundamentowa, wylewka- należy przy wykonaniu podłoża zapewnić szczelinę dylatacyjną, a izolację układać po wypełnieniu górnej części kitem wodoodpornym. W przypadku łączenia izolacji poziomej i pionowej należy unikać załamywania papy. Zaleca się w takich przypadkach wyprofilowanie miękkim łukiem podłoża tak aby przejście izolacji z poziomej w pionową nie było narażone na uszkodzenia w procesie budowlanym i podczas stabilizowania się konstrukcji budynku. Izolacja podłóg:Izolacja przeciwwilgociowa z foli przeciwwilgociowej PE Izolacja stropodachu: Folię paroizolacyjną należy ułożyć pomiędzy płytami G-K a izolacją termiczną. Stropodach -folia paroizolacyjna 3 mm. Folię paroizolacyjną należy ułożyć pomiędzy płytą G-K a izolacją termiczną. Uwaga:Izolację należy wykonać na suchym i wolnym od pyłów podłożu. W przypadku przechodzenia izolacji przez różne podłoża np. Ława fundamentowa, wylewka- należy przy wykonaniu podłoża zapewnić szczelinę dylatacyjną, a izolację układać po wypełnieniu górnej części kitem wodoodpornym. W przypadku łączenia izolacji poziomej i pionowej należy unikać załamywania papy. Zaleca się w takich przypadkach wyprofilowanie miękkim łukiem podłoża tak aby przejście izolacji z poziomej w pionową nie było narażone na uszkodzenia w procesie budowlanym i podczas stabilizowania się konstrukcji budynku. Izolacja termiczna- Ściany zewnętrzne ocieplone styropian gr. 15,00, Ściany fundamentowe izolowane polistyren ekstrudowany gr. 10 cm, - Posadzki na gruncie styropian M20 gr. 15,00 cm. Termiczna stropodachu płyta warstwowa gr. 15 cm i wełna mineralna w przestrzeni między rusztem sufitu podwieszanego. Stolarka okienna i drzwiowa: Okna PCV /zalecane okna trzy szybowe/, - Okucia obwiedniowe z funkcją rozszczelnienia, Szyby trzyszybowe zespolone o współczynniku: U = 0,7 W/m2K, Parapety zewnętrzne w wykonaniu z blachy tytanowo cynkowej lub kamienne, /wg decyzji Inwestora/, Drzwi wewnętrzne drewniane klejone z okładziną z naturalnego forniru.Drzwi wewnętrzne powinny mieć w dolnej części wykonane otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza dla łazienek. Uwaga: Okna i drzwi należy wykonać na indywidualne zamówienie Inwestora. Przed zamówieniem stolarki należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Warstwy podłoża pod posadzki na gruncie : Podsypka piaskowa zagęszczana, Płyta betonowa, Izolacja przeciwwilgociowa, Izolacja termiczna – styropian, Wylewka zbrojona stalową siatką. Wyposażenie w przyłącza wg. Oświadczenia Inwestora: Elektryczne, Wodociągowe,Kanalizacyjne. Warunki gruntowe terenu-zgodnie z klasyfikacją przedstawioną w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych projektowany obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej i posadowiony jest w prostych warunkach gruntowych. Na potrzeby projektowanej inwestycji przewidziano działkę Nr Ew. 2310/3 o powierzchni 8 545,00 m2 o lokalizacji w miejscowości Białobrzegi ul. Żeromskiego gm. Białobrzegi pow. białobrzeski. Działka zlokalizowana jest w terenie, w którym nie występują wpływy eksploatacji górniczej. Działka zlokalizowana jest w terenie, w którym nie występują prace archeologiczne i nie jest objęta ochroną środowiskową. Roboty ziemne i fundamentowe należy wykonać zgodnie z normą PN-68/B-06050 oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Normy zastosowane w obliczeniach statycznych - PN-77/B-02011 - Obciążenie wiatrem (I-II strefa) - PN-80/B-02010 - Obciążenie śniegiem (II strefa) - PN-81/B-03029 - Posadowienie bezpośrednie budowli (I-III strefa) - PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe - PN-82/B-02001 - Obciążenie budowli - PN-82/B-02003 - Obciążenie budowli. Obciążenie zmienne technologiczne - PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone Współczynniki przenikania ciepła - ściana zewnętrzna pełna U = 0,160 W/m2K - okna drewniane szklone U = 0,700 W/m2K - drzwi drewniane U = 2,100 W/m2K - stropodach U = 0,147 W/m2K - posadzka na gruncie U = 0,228 W/m2K Wykończenie i wyposażenie budynku /Szczegółowy wybór materiałów i ich kompozycji zostanie dokonany na podstawie uzgodnień Inwestora z architektem i wykonawcą/.a/ Podłoża pod posadzki parteru Wylewane na mokro z zatopioną stalową siatką na podłożu izolacji termicznej, pływające, z pełną dylatacją od elementów konstrukcyjnych na betonowej podbudowie i warstwie zagęszczonego piasku.Podłogi w pomieszczeniach powinny spełniać warunku funkcjonalne i estetyczne, tworząc klimat przyjemnego i ciepłego wnętrza. Każdy rodzaj podłogi i posadzki należy odizolować od konstrukcji nośnej warstwą materiału izolującego akustycznie i termicznie. Posadzki należy wykonać wg zestawienia przegród budowlanych. Ściany nośne-Tynki akrylowe lub silikonowe zewnętrzne gr. ok. 1,5 cm , Sufity-tynki i gładzie gipsowe, Wyposażenie w instalacje elektryczne i teletechniczne wg projektu instalacji elektrycznej /wg Inwestora/. Instalacje wod-kan i sanitarne:Automatyczna armatura umywalek, Automatyczna armatura zestawów prysznicowych, Ogrzewacz wody przepływowy elektryczny-wg projektu instalacji wod-kan i sanitarnej /wg Inwestora/f/ Instalacja centralnego ogrzewania - Ogrzewanie podłogowe wg projektu instalacji co /wg Inwestora/. Instalacja alarmowa i monitoring-wg projektu instalacji alarmowej i monitoringu /wg Inwestora/ Malowanie i powłoki zabezpieczające-Ściany i sufity zarówno tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym (w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności) należy pomalować farbami akrylowymi lub lateksowymi. Podłoże należy zagruntować gruntem. Uwaga:Ściany pomieszczeń mokrych należy wykończyć do wysokości co najmniej 2 m od posadzki płytkami ceramicznymi lub innym materiałem łatwo zmywalnym. i/ Materiały wykończeniowe: wzory, jakość, model, wyposażenie /wg projektu wnętrz i wskazań Inwestora/ , w tym: Okładziny ścian i podłóg,Innego wyposażenia,- Nasadzenia zieleni wysokiej, niskiej i roślin w ogrodzie, Wykończenia podłóg w drewnie lub wykładziny -Parapetów wewnętrznych. Bilans powierzchni budynku: - Powierzchnia zabudowy 168,96 m2 - Powierzchnia użytkowa w budynku 114,67 m2 - Kubatura 545,05 m3 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji - Powierzchnia działki nr 2310/3 8 545,00 m2 - Powierzchnia zabudowy 168,96 m2 - Łączna ilość miejsc parkingowych 2 - Powierzchnia użytkowa 114,67 m2 - Wysokość zabudowy / od poziomu 0,0/ 4,06 m - Ilość kondygnacji naziemnych 1 Wszystkie poziomy, wymiary, zestawienia, specyfikacje należy sprawdzić przed rozpoczęciem budowy i przed złożeniem zamówień materiałowych. Projekt należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznych, a nieujęte na rysunkach lub odwrotnie, powinny być traktowane tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej. Do wykonania prac budowlanych należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej- całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poż oraz obowiązującymi Polskimi Normami, Normami Branżowymi, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
 

Załączniki

  Ogłoszenie nr 602630.pdf 646,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  siwz 09.08.2018.PDF 11,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 1 formu...rz oferty.doc 58,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 2 oświ...warunków.doc 33,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 3 oświ...kluczeniu.doc 39,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 4 oświ...itałowej.doc 60,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 5 umowa 09082018.pdf 320,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik nr 6.zip 18,78 MB (zip) szczegóły pobierz
  załącznik 7 zobowiązania.doc 54 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 8 wykaz osób.doc 47,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 9 oświ...nie osoby.doc 35,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAWIADOMIENIE O UNI...AŻNIENIU.pdf 312,04 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się