Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn-Daltrozów od km 4+656 do km 7+837 i drogi powiatowej nr 1106W Jasieniec-Promna od km 10+832 do km 17+783  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
 
Powiat
 
Ulica
 
Numer budynku
9  
Data publikacji od
2017-02-13  
Data publikacji do
2025-12-31  
Termin składania ofert
2017-03-02 10:00  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.powiatbialobrzeski.bip.gov.plOgłoszenie nr 24004 - 2017 z dnia 2017-02-13 r.
Białobrzegi: Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn-Daltrozów od km 4+656 do km 7+837 i drogi powiatowej nr 1106W Jasieniec-Promna od km 10+832 do km 17+783
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW - w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Białobrzeski, krajowy numer identyfikacyjny 67022313200000, ul. Plac Zygmunta Starego  9, 26800   Białobrzegi, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 6133414 w. 56, e-mail promocja@bialobrzegipowiat.pl, faks 486 133 420.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatbialobrzeski.bip.gov.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie
www.powiatbialobrzeski.bip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie
www.powiatbialobrzeski.bip.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny
Adres:
Powiat Białobrzeski, Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi Sekretariat I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn-Daltrozów od km 4+656 do km 7+837 i drogi powiatowej nr 1106W Jasieniec-Promna od km 10+832 do km 17+783
Numer referencyjny: AR.272.1.2017.AB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn-Daltrozów od km 4+656 do km 7+837 i drogi powiatowej nr 1106W Jasieniec-Promna od km 10+832 do km 17+783".Realizacja zadania obejmuje następujące roboty:1)Roboty przygotowawcze,2)Roboty ziemne,3)Odwodnienie korpusu drogowego,4)Podbudowy,5)Nawierzchnie,6)Roboty wykończeniowe,7)Urządzenia bezpieczeństwa ruchu,8)Elementy ulic.Prace towarzyszące, oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia:1)organizacja i zabezpieczenie placu budowy,2)uporządkowanie terenu po budowie,3)likwidacja placu budowy oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.Opis przedmiotu zamówienia, szczegółowy zakres robót, rozwiązania materiałowe określają:1)Projekt wykonawczy stanowiący załącznik Nr 9 do SIWZ.2)Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik Nr 10 do SIWZ.3)Przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 8 do SIWZ.Zamawiający informuje, iż składający się na opis przedmiotu przedmiar robót należy rozumieć i traktować jedynie jako dokument pomocniczy.UWAGA: wszystkie materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego. Mają być przewiezione na plac Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach ul. Kościelna 103.Wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty (nie jest to warunek uczestnictwa w tym postępowaniu).Zamawiający w związku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą uczestniczyły przy wykonaniu robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia, takich jak: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty nawierzchniowe, utwardzenie poboczy, wykonanie chodników i przebudowa zjazdów, roboty wykończeniowe.Zamawiający wymaga w trakcie realizacji zamówienia – zgodnie z zapisami umowy: 1)w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, - Zamawiający wymaga oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w/w czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy 2)w zakresie uprawnień kontrolnych Zamawiającego spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań – a) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w/w czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. b) Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w związku z realizacją zamówienia wykonawca zapłaci karę umowną - z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w związku z realizacją zamówienia zgodnie § 14 ust. 5 przedmiotowej umowy.3)W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do sposobu zatrudnienia personelu na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych tj. kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia w/w czynności, (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.Zgodnie z zapisem art. 29 ust. 3a Pzp wymóg zatrudnienia na podstawie przepisów prawa pracy dotyczy zarówno wykonawcy, jak i ewentualnych podwykonawców.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45233140-2, 45232452-5, 45233220-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 15/08/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie ma zastosowania
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie ma zastosowania
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1)Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Nie dotyczy 2)Sytuacji ekonomicznej i finansowej:Nie dotyczy 3)Zdolności technicznej i zawodowej:a)Wykonawcy:Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w wykonaniu (dokument potwierdzający realizację robót: protokół odbioru lub dokument równoważny) co najmniej 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie drogi o wartości zadania nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto- wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W sytuacji, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty zawierają dane w innych walutach niż określono to w treści SIWZ, Zamawiający dokona przeliczenia w procedurze oceny spełnienia warunku udziały w postępowaniu. Jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmuje średni kurs NBP z dnia ogłoszenia w BZP. Jeżeli w dniu ogłoszenia w BZP kurs danej waluty nie był ogłaszany przez NPB, obowiązuje kurs ogłoszony bezpośrednio przed ogłoszeniem w BZP.W przypadku złożenia oferty wspólnej, przez kilku wykonawców na podstawie art. 23 ustawy pzp warunek ten będzie oceniany poprzez sprawdzenie wykazania przez wykonawców realizacji, co najmniej jednej roboty budowlanej opisanej powyżej przez co najmniej jednego z wykonawców składających ofertę wspólną. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której wykonawcy składający ofertę wspólną wykażą się wykonaniem 2 robót budowlanych o mniejszych kwotach, których suma przekracza zakreślony przez zamawiającego pułap. Zasada obowiązuje także w przypadku złożenia oferty przez wykonawcę, który wykaże np. dwie realizacje na łączną kwotę, gdzie każda z nich nie przekracza założonego pułapu wartości 2 000 000,00 zł brutto.b)Osób:Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona.Osoba proponowana do pełnienia funkcji – Kierownik Budowy, wymagana liczba osób: 1 osoba, minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy winna posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;UWAGA: dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskie oraz państwach Konfederacji Szwajcarskiej i EOG,doświadczenie zawodowe: doświadczenie w realizacji co najmniej 1 zadania o wartości zadania minimum 2 000 000,00 zł brutto, obejmującego budowę lub przebudowę drogi, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej.W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty zawierają dane w innych walutach niż określono to w treści SIWZ, Zamawiający dokona przeliczenia w procedurze oceny spełnienia warunku udziały w postępowaniu. Jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmuje średni kurs NBP z dnia ogłoszenia w BZP. Jeżeli w dniu ogłoszenia w BZP kurs danej waluty nie był ogłaszany przez NPB, obowiązuje kurs ogłoszony bezpośrednio przed ogłoszeniem w BZP.Co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną na podstawie art. 23 Pzp spełnia wymaganie zakreślone w tym warunku.3.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie Informacje dodatkowe: 1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ). 3.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust.5.4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.Zamawiający w takim przypadku wymaga, aby na termin składania ofert wykonawca wypełnił obowiązek wynikający z art. 36b ust 1 i w treści oferty wskazał, w jakiej części te podmiotu będą realizować usługi lub roboty budowlane oraz należy wskazać nazwy i adresy firm / podmiotu udostępniającego swoje zasoby.6.Na termin składania ofert (art. 25a ust 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (załącznik nr 3 do siwz).7.Po ocenie oferty najkorzystniejszej, na wezwanie zamawiającego wynikające z art. 26 ust 2 ustawy pzp zamawiający może zażądać od podmiotu udostępniającego swoje zasoby dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia.8.Po ocenie oferty najkorzystniejszej, na wezwanie zamawiającego wynikające z art. 26 ust 2 ustawy pzp zamawiający może (ale nie musi) zażądać od podmiotu udostępniającego swoje zasoby dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (fragment rozporządzenia wydanego na podstawie art. 25 ust 2.9.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:1)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1. 6.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w § 7 ust.2 SIWZ.7. Na podstawie art.26 ust.2, po ocenie oferty najkorzystniejszej, na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 7 ust. 7 pkt 2 lit. a – c SIWZ.8.W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądał dokumentów, które określają w szczególności: 1)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;2)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;3)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;4)czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 9.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców( załącznik nr 6 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:a)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;b)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;c)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 8.Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 7 budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 9.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - lit. a i b - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,- lit. c - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.10. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 dotyczące ustępu 7 pkt 2 lit a i b , powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa ust. 9 dotyczące ustępu 7 pkt 2 lit. c , powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu.11.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9 pkt 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 10 stosuje się.12.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 13.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).Dotyczy to wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą i dotyczy dokumentów na wezwanie zamawiającego w oparciu o art. 26 ust 2 ustawy pzp (pkt 4). W takim przypadku wykonawcę po wezwaniu zamawiającego (pkt 4) obowiązują następujące wymagania (Dz.U.2016.1126 z dnia 2016.07.27):1)W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ustępie 13, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.(wymagane jest w takim przypadku wskazanie przez wykonawcę źródła /strony internetowej gdzie zamawiający mógłby takie dokumenty/oświadczenia uzyskać 2)W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ustępie 13, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. (Wymagane jest w takim przypadku: wskazanie przez wykonawcę źródła pozwalającego zidentyfikować miejsce, w którym zamawiający takie dokumenty/oświadczenia mógłby uzyskać (np. złożona wcześniej oferta, dokumentacja z postepowania prowadzona w trybie przetargu o sygnaturze ……….. oraz złożenie dodatkowego oświadczenia potwierdzającego aktualność tych oświadczeń lub dokumentów na wskazany w wezwaniu z art. 26 ust 2 termin).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty- zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ-oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem b)wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ-oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem, c)oświadczenia na temat kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy- zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ - oryginał; oryginał oświadczenia musi być podpisany przez wykonawcę.Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.Zobowiązanie, o którym mowa w § 8 ust. 2. SIWZ należy złożyć w formie analogicznej jak w ust.4, tj. w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż zobowiązania, o których mowa powyżej w ust. 5, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).Za oryginał, o którym mowa powyżej, uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców ( załącznik nr 6 do SIWZ).2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ).3.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.5.Zamawiający w takim przypadku wymaga, aby na termin składania ofert wykonawca wypełnił obowiązek wynikający z art. 36b ust 1 i w treści oferty wskazał, w jakiej części te podmiotu będą realizować usługi lub roboty budowlane oraz należy wskazać nazwy i adresy firm / podmiotu udostępniającego swoje zasoby.6.Na termin składania ofert (art. 25a ust 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (załącznik nr 3 do siwz).7.Po ocenie oferty najkorzystniejszej, na wezwanie zamawiającego wynikające z art. 26 ust 2 ustawy pzp zamawiający może zażądać od podmiotu udostępniającego swoje zasoby dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia.8.Po ocenie oferty najkorzystniejszej, na wezwanie zamawiającego wynikające z art. 26 ust 2 ustawy pzp zamawiający może (ale nie musi) zażądać od podmiotu udostępniającego swoje zasoby dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (fragment rozporządzenia wydanego na podstawie art. 25 ust 2.9.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:1)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1. 6.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w § 7 ust. 2. SIWZ.7.Na podstawie art.26 ust.2, po ocenie oferty najkorzystniejszej, na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 7 ust. 7 pkt 2 lit. a – c SIWZ.8.W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądał dokumentów, które określają w szczególności: 1)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4)czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przykładowy druk oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do siwz. Oświadczenia tego wykonawca nie składa do oferty, ale w terminie 3 dni od dokonania czynności wynikającej z art. 86 ust 5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:1)kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;2)firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;3)ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.Strona internetowa: www.bialobrzegipowiat.pl.Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja)1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w § 6 ust. 2. SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z § 5 ust. 2. 3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w § 7 ust. 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w § 7 ust. 3. SIWZ składa każdy z Wykonawców.5.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w § 7 ust. 7 SIWZ, przy czym:1)dokumenty i oświadczenia o których mowa w § 7 ust. 7 pkt 1 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w § 5 ust. 2 SIWZ.2)dokumenty i oświadczenia o których mowa w § 7 ust. 7 pkt 2 SIWZ składa każdy z nich. Przypuszczalny termin upublicznienia tej informacji to następny dzień od ustalonego dnia złożenia oferty w siwz. Godzina udostępnienia w/w informacji:14:00.Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;kosztorys ofertowy-kosztorys ofertowy w przypadku jego niezłożenia, nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Oferta wykonawcy, który nie złoży tego dokumentu podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1)pieniądzu;2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3)gwarancjach bankowych;4)gwarancjach ubezpieczeniowych;5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
doświadczenie kierownika budowy 20
okres gwarancji i rękojmi 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający żąda od Wykonawcy, przed zawarciem umowy, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wysokości 5 % wartości oferty brutto. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust.1 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Bank Pekao S.A. Nr 48 1240 5703 1111 0000 4906 8977. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (art.23 ustawy Pzp) i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie opisanej w art.148 ust.1 pkt 3 i 4 tj. gwarancjach bankowych i gwarancjach ubezpieczeniowych.Gwarancje winny być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Na podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na poniższych warunkach.1)W zakresie wynagrodzenia:a)w przypadku zmiany stawki podatku VAT określonej w § 5 ust. 1, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w trakcie trwania umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. Strona wnosząca takie rozwiązanie ma obowiązek stosownymi dokumentami przedłożyć jako załącznik do aneksu szczegółową kalkulację połączona z zakresem prac /robót stanowiących podstawę do zmiany wynagrodzenia;b) w przypadku ustawowej zmiany wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej – jeżeli zmianę te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych zmian;c)w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość tych zmian. d)w przypadku zlecenia na wniosek Zamawiającego wykonania robót zamiennych, wartość robót ustalona zostanie w oparciu o wartości elementów robót wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie, a w przypadku braku takiej możliwości w oparciu o ceny r-g, materiałów i sprzętu nie wyższe niż średnie ceny kwartalne publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonano zamówienia.e)w przypadku ograniczenia zakresu robót obniżenie ustalonego wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wartości elementów robót wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie. 2)w zakresie terminu realizacji zamówienia:a)w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót w strefie przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do występowania o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi. Zapis dotyczy również wypadków drogowych powstałych w strefie robót. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania takiego zdarzenia, wskazania zakresu czasu w którym to zdarzenie miało miejsce, udokumentowanie/potwierdzenie z innych źródeł tego faktu. W przypadku zdarzenia które nie przekraczało 2 godzin w ciągu jednego dnia lub zdarzeń o łącznej ilości do 5 godzin w okresie 14 dni – wykonawca nie ma prawa wnosić o wydłużenie terminu realizacji zamówienia. b)w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nie wyszczególnionych w Przedmiarze Robót, jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny czas na ich wykonanie;c)W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony Umowy, a zaistniałe po zawarciu Umowy, w szczególności takie jak: 1) wojny, działania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, 4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji, 5) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie, 6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona Umowy nie mogła zapobiec Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot Umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. Strona wnosząca o taką zmianę ma obowiązek udokumentować zaistnienie tego faktu w sposób nie budzący wątpliwości. Wydłużenie terminu realizacji zamówienia musi być proporcjonalne czasowo do zdarzeń o których mowa powyżej.; d)w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanych robót, tj.: ciągłe opady atmosferyczne (wystąpienie deszczy nawalnych przez pięć kolejnych dni roboczych rozumianych jako opady deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, potwierdzonych zaświadczeniem/stanowiskiem stacji meteorologicznej, co Wykonawca wykaże), niska lub wysoka temperatura powietrza, potwierdzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;e)w przypadku braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy spowodowanego w szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich drogi; Strona wnosząca takie rozwiązanie ma obowiązek stosownymi dokumentami przedłożyć jako załącznik do aneksu szczegółową kalkulację terminową połączoną z zakresem prac /robót stanowiących podstawę do zmiany terminu. W przypadku protestów, które w ciągu jednego dnia nie będą przekraczać 1 godziny nie ma podstaw do przesunięcia terminu realizacji zamówienia o jeden dzień. Jeżeli zaś w przeciągu 2 tygodni łączna ilość ograniczeń o którym mowa powyżej będzie przekraczała 7 godzin, wykonawca ma prawo wymagać przesunięcie terminu realizacji zamówienia o 1 dzień. W przypadku protestów, ten fakt musi zostać odnotowany i połączony z każdorazowym powiadomieniem policji o zaistnieniu takiej sytuacji.f) jeżeli wystąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron Umowy;g)powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;h)w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym: niewybuchów, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne,a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności chyba, że Umowa stanowi inaczej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 02/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


 

Załączniki

  SIWZ13022017.pdf 999,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAL NR 1.docx 19,11 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAL NR 2.docx 13,69 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAL NR 3.docx 15,02 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAL NR 4.docx 14,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAL NR 5.docx 15,1 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAL NR 6.docx 158,9 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAL NR 7.pdf 394,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAL NR 8 PRZEDMIAR ROBÓT.pdf 87,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAL NR 9 PROJEKT WYKONAWCZY.zip 7,71 MB (zip) szczegóły pobierz
  ZAL NR 10 STWiOR.zip 1,05 MB (zip) szczegóły pobierz
  ZAL NR 11.docx 14,48 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAL NR 12.docx 159,38 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAL NR 13.docx 15,12 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedź na zapyt...7.02.2017.pdf 252,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal nr 6 (2).docx 14,19 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal nr 12 (2).docx 14,93 KB (doc) szczegóły pobierz
  pytania i odpowiedz...2.02.2017.pdf 899,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...adczeniem.pdf 1,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...tniejszej.pdf 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ogł o udzieleniu zamówienia.pdf 99,22 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się