2018-01-24

Rozeznanie rynku na usługę w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej i udzieleniu zamówienia w celu prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja budynku ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10

Rozeznanie rynku na usługę w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej i udzieleniu zamówienia w celu prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja budynku ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10 w ramach Osi Priorytetowej IV: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (przetarg na roboty budowlane).

Postępowanie jest prowadzone w trybie rozeznania rynku (pkt. 6.5- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

Załączniki

  formularz oferty.doc 815 KB (doc) szczegóły pobierz
  AR.272.2.1.2018.MR.pdf 1,57 MB (pdf) szczegóły pobierz